คุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา พนักงานปฏิบัติงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ”

11 สิงหาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา พนักงานปฏิบัติงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ’64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ในรูปแบบ Online Conference โดยได้นำเสนอในหัวข้อ คุณภาพการให้บริการตามความคิดเห็นของผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
.
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการก้าวสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสู่ภายนอก และสู่ระดับสากลต่อไป และเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แกลลอรี่