หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ เป็นวิทยากรให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้โครงการสร้างศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.เนตรชนากานต์ สุนันตา ได้รับเชิญจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษภายใต้โครงการสร้างศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี และมีนางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นางมณฑา กิติแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่