ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านข้าว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่ประโยชน์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่