คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

24 มีนาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

คำสั่งวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่