คณะผู้บริหารและคณาจารย์ Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานและปรึกษาหารือด้านวิชาการ

10 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล การวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งมาศึกษาที่คณะฯ นอกจากนี้ได้เจรจาความร่วมมือด้านการส่งนักศึกษามาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสอนทางคลินิกแก่นักศึกษาด้านการพยาบาลผดุงครรภ์

แกลลอรี่