ศึกษาดูงาน ณ ถ้ำเมืองออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

20 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา 154151 ภูมิศาสตร์กายภาพ ตอนที่ 001 จำนวน 19 คน

ศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ลักษณะทางกายภาพของผาช่อ”

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของผาช่อ ในกระบวนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ

ณ ถ้ำเมืองออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/Geography.CMU/
แกลลอรี่