นศ.สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

29 มิถุนายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวปพิชญา เดชมี และ นายทักษ์ดนัย จำรัส นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการประชุมวิชาการ Mini symposium on 2021 Research Highlight and Student Forum ในการนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบ Zoom Webinar เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
แกลลอรี่