คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง TAISEI (THAILAND) CO., LTD และ Panasonic A.P. Sales (Thailand) Co., Ltd.

30 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ เข้าร่วมประชุมกับ TAISEI (THAILAND) CO., LTD และ Panasonic A.P. Sales (Thailand) Co., Ltd. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.15 – 15.45 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่