คณาจารย์และนักศึกษาจาก Van Lang University ประเทศเวียดนาม เยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 สิงหาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Duc Le พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท รวม 15 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Van Lang University ประเทศเวียดนาม ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่