Life Long Education คณะสาธารณสุขศาสตร์

30 ตุลาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Life Long Education คณะสาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับสมัครแล้ว
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียน (วิชาเรียนร่วม) ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 วิชา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**หมายเหตุ ผู้ที่สนใจ จะต้องสมัครเรียนก่อนเปิดเรียนวิชานั้นๆ 1 อาทิตย์
แกลลอรี่