คู่มือวินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มกราคม 2562

กองกฎหมาย

          เมื่อมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้พิจารณาออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็เป็นฉบับหนึ่งที่ออกใช้บังคับในห้วงเวลาดังกล่าว ต่อมา สภามหาวิทยาลัยได้ยกเลิกและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับแทนมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ในข้อบังคับดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น ๘ หมวด สำหรับในส่วนว่าด้วยวินัยและการรักษา วินัยกำหนดไว้ในหมวด ๖ ประกอบด้วย ข้อกำหนดวินัย โทษทางวินัย หลักเกณฑ์และ วิธีการในการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

          ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวินัย และการดำเนินการทางวินัยของ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถือว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นการพิจารณาทางปกครอง และคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็น คำสั่งทางปกครอง เมื่อฝ่ายปกครองได้ดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองแล้ว จะต้องถูก ตรวจสอบจากภายในฝ่ายปกครองคือ กระบวนการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์คำสั่ง และถูกตรวจสอบจากภายนอกคือ การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้น ปฏิบัติงานด้านการดำเนินการทางวินัยจะต้องมีความถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนและมี ความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความถูกต้องและเป็นธรรมจึงได้จัดทำคู่มือวินัยและการ ดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหวังว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประกอบการศึกษา ทำความเข้าใจ ตลอดจนใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป

ผู้เขียน

นายอรัญ กันธิยะ หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม
กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : นายอรัญ กันธิยะ หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
ไฟล์แนบ