การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

28 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของแต่ละหน่วย และเป็นการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความเห็นในการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
แกลลอรี่