คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ และผู้เปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตราชการ/งาน ประจำปี 2562 "มุทิตาศึกษา กษิณาลัย" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์แก่คณะศึกษาศาสตร์มาโดยตลอด ด้วยความระลึกถึงคุณูปการที่ท่านได้อุทิศ ทุ่มเท และเสียสละต่อหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานมาโดยตลอด จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา อดิภัทรนันท์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
  3. นางสุทธิพร อุงจิตต์ตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นางอุไรวรรณ ตียพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ บวรวิศวยศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ


โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมมอบของที่ระลึก ให้แด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ และผู้เปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตราชการ/งาน ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/188d_OEC1emwZg2vn0bYRZ02bvYwCL7kL?usp=sharing