กิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 4 ปี ประจำปีพ.ศ.2564

27 เมษายน 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 4 ปี ประจำปีพ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และจรรโลงวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา เกิดความรักความสามัคคี ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อรับบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุญาตจากนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งวิทยาลัยฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด
แกลลอรี่