กิจกรรม KM Day : Show and Share ครั้งที่ 5

25 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม KM Day : Show and Share ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 3 และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล เป็นประธานในการเปิดงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับ PDPA สำหรับประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นแล้วยังมีการประกวดผลงานของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประกวดผลงาน โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญรัตน์ สุทธภักติ 3. นางสาวปิยะนุช สวัสดี และ 4. นางวรางคณา เตมียะ ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแสดงผลงาน ดังนี้

สายวิชาการ
รางวัลชนะเลิศ
อาจารย์ ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ
ชื่อผลงาน : How to engage students anytime anywhere

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อาจารย์ ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21: ประสบการณ์จากวิชา “บทบาทของผู้บริโภคในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (605332)”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
อาจารย์รวิศ ทัศคร
ชื่อผลงาน : การใช้ระบบเมตาเวิร์ส สแกนเนอร์สามมิติและเทคนิค photogrammetry ในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์

รางวัลรอง Popular vote
อาจารย์ ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์

สายสนับสนุน
รางวัลชนะเลิศ
งานบริหารทั่วไป
ชื่อผลงาน : การบริหารจัดการระบบการขอทำบัตรใหม่/ขยายอายุบัตร Key card ออนไลน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กลุ่มปฏิบัติการเคมีและกายภาพ
ชื่อผลงาน : การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
ชื่อผลงาน : การลดขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และการใช้งานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์

รางวัลชมเชย
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
ชื่อผลงาน : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

รางวัล Popular vote
งานบริหารทั่วไป

แกลลอรี่