สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ของ มช. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ของสาขาด้าน Social Sciences ที่ดีที่สุดของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) ในปี 2021

3 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ของ มช. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ของสาขาด้าน Social Sciences ที่ดีที่สุดของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) ในปี 2021

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2021 ซึ่งสาขาสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกจัดอันดับเป็นสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ที่ดีที่สุด "อันดับ 2" ของประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอันดับที่ 1 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education เป็นอีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Methodology) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) Teaching: the learning environment การสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 2) Research: volume, income and reputation การวิจัย (รายได้และชื่อเสียง) 3) Citations: research influence การอ้างอิง (อิทธิพล/การอ้างอิงงานวิจัย) 4) International outlook: staff, students and research มุมมองด้านความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย) และ 5) Industry income: innovation รายได้ขององค์กร (นวัตกรรม/การถ่ายทอดความรู้) ซึ่งช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานและโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภายในประเทศและระดับโลกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ของ มช. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ของสาขาด้าน Social Sciences ที่ดีที่สุดของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) ในปี 2021 
แกลลอรี่