กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเป็น และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)

7 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะเพื่อรองรับการทำงาน : กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเป็น และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขิ้น เกิดทักษะการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยวิทยากร ดร.เบญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD
แกลลอรี่