หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ พร้อมคณะ ร่วมจัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปะและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา และการส่งเสริมสุขภาวะ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม (076428) ปีการศึกษา 2/2561 ได้พานักศึกษาจำนวน 13 คน ลงพื้นที่ดำเนินการฝึกปฎิบัติการจัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปะและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน โดยมีนายทีปรกร ต๊ะแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม เป็นประธานเปิด และ นางสาวปาลิดา กอยากลาง เป็นประธานนักศึกษาที่ดำเนินการโครงการอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ ทักษะการจัดโครงการอบรมสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง และมุ่งปลูกฝังการมีจิตอาสาเพื่อร่วมกันดูแลผู้สูงอายุให้กับนักศึกษาอีกด้วย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มดังกล่าว นับเป็นรุ่นที่ 10 ที่รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ นำมาจัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ 
แกลลอรี่