ประชุมหารือกรอบทิศทางและโครงสร้างหลักสูตร Smart Agriculture

9 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเตรียมจัดทำหลักสูตร เกษตรอัจฉริยะ (Intelligence Agriculture) เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย และสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะแบบบูรณาการครบวงจรตั้งแต่ระบบการผลิตที่ปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ต้นน้ำ) การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า (กลางน้ำ) การตลาดสมัยใหม่และการประกอบธุรกิจเกษตร (ปลายน้ำ)
แกลลอรี่