นักศึกษา AccBA รับรางวัลหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี”

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย้เชียงใหม่  ทีม CMU1 นางสาวณิศรา สุจินดา นางสาวตามใจ ธรรมสอน นางสาวพรชิตา วัฒนพงศ์ นางสาวสายฝน อินทโชติ และนางสาวสุทธิดา พ่วงชาวนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 และ ทีม CMU2 นางสาวทิพกร สินไชย นางสาวนภัสชล สังชาตรี นางสาวปุณยนุช วีรญาณปรีชาวิทย์ นางสาวสิรภัทร ปัญจไชยา และ นางสาวอรอนงค์ จิตสุทรามาศ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชี อันเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้สอบบัญชีในอนาคตต่อไป โดยได้รับโล่และใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช และ อาจารย์ ดร.ดุรยา สุขถมยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แกลลอรี่