ระวังไว้ ก่อนภัยมา สนง.วิศวฯ มช. ซ้อมป้องกัน อพยพหนีภัยแผ่นดินไหวและอัคคีภัยเสมือนจริง

17 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 – 16.00 น. เพื่อให้บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา เตรียมความพร้อม อีกทั้งมีทักษะป้องกันการสูญเสียจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย สามารถจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์จริงอย่างมีความชัดเจน ขจัดความสับสน ลดความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ รวมถึงการบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ โดยมีการประชุมพร้อมซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานการณ์สมมติ (Table Top) และอพยพหนีภัยเสมือนจริง ในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนควบคุมการฝึกซ้อมอพยพ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29211