โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563

29 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการใช้อักษรเทวนาครีในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อินเดียศึกษาฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผ่านการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษาฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  

วันและเวลา : วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่ :  ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์