Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา “การยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างครบวงจร”

10 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

               รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างครบวงจร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน

งานในครั้งนี้ จัดโดยโครงการ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก่อตั้งโดย รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Lancang-Mekong Cooperation Special Fund) ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติการค้าข้ามพรมแดนระหว่างภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้างและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการจัดการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งในระดับภูมิภาค โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งไทย และตัวแทน อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบการผึ้งจากประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของวงการผึ้งไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการยกระดับการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ ในหลายหัวข้อ อาทิ การเพิ่มมูลค่าสินค้าจากผลิตภัณฑ์ผึ้ง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก และการให้คำปรึกษา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ เป็นต้น

แกลลอรี่