ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านระดับ 300 คะแนน

10 กรกฎาคม 2562

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 พัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน และรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี หลังจากเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านระดับ 300 คะแนน ดังนี้

1. หน่วยงานที่ผ่านระดับ 300 คะแนน ปี พ.ศ. 2561 (EdPEx300) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. หน่วยงานที่ผ่านระดับ 300 คะแนน ปี พ.ศ. 2562 (EdPEx300) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่