มช. อันดับ 1 ของไทย จำนวน 3 SDGs จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021

22 เมษายน 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย

การประกาศผลการจัดอันดับของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2021 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals หรือ UN: SDGs เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 3 ด้าน คือ ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (SDG 5) อันดับ 54 ของโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (SDG 13) อันดับ 101-200 ของโลก และด้าน สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16) อันดับ 201-300 ของโลก
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 78.6 จาก 100 คะแนน และอยู่ในช่วงอันดับที่ 101-200 ของโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


สำหรับปี 2021 มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งหมด 1,115 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยไทย 25 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 19 แห่งเมื่อปี 2020 สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความตื่นตัวด้าน SDGs มากขึ้น

อีกทั้ง ในส่วนของบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ SDG 2 อันดับที่ 40 ของโลก, SDG 17, SDG 3, SDG 9, SDG 7, SDG 1, SDG 12, SDG 15 อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก, SDG 11, SDG 10 อันดับที่ 301 – 400 ของโลก และ SDG 4 อันดับที่ 401 – 600 ของโลกทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำเว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยแบ่งเป็น 4 บทบาทหลักคือ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริการวิชาการ การวิจัย และการศึกษา อีกทั้ง มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

แกลลอรี่