นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Structure and Properties Session Award ในงานการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13

7 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

                  ผศ.ดร.แสนคำ นุเสน ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Structure and Properties Session Award จากผลงานเรื่อง “Microstructure of of KII Phase in Nickel-Aluminium Bronze Cast into 3D Sand Printed Moulds” ซึ่งมีผู้ร่วมวิจัย คือ ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี และ Dr.John T.H. Pearce ในงานการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (Thailand Metallurgy Conference, TMETC13: The Next Constellation of Metallurgist Community) ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่