พิธีแสดงความยินดีแด่ ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2566

22 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี เรืองอัมพร (รหัสประจำตัวนักศึกษา 2112007) อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

แกลลอรี่