โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

7 สิงหาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

ภาควิชาการเงินจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแนะแนว และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการเรียนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ของภาควิชา จากนั้นได้มีการบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกการเงินและการธนาคาร” โดย อาจารย์ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และประสบการณ์จากการฝึกงาน การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียนของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba080563
แกลลอรี่