“ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” และ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย” มช. ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน

22 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          การพัฒนาระบบสุขภาพเป็นเรื่องพื้นฐานอันสำคัญต่อชีวิต เนื่องจากสภาวะการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ประกอบกับใน พ.ศ. 2568 ประเทศไทย จะมีผู้สูงอายุเกือบ 15 ล้านคน หรือ มากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด นับว่าเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ การวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้คนวัยหนุ่มเติบโตเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ (Active Aging) และเตรียมระบบบริการสุขภาพที่รองรับปัญหาโรคเรื้อรัง และโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” และ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย” ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สร้างโอกาสการเข้าถึงการรักษาในอาณาบริเวณที่กว้างขึ้น

        “ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ” ประตูย้อนวัยของ สว.สุขภาพดี ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล โดยคำนึงถึงการสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงเป็นหลักสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และปัญญา พื้นที่แห่งนี้เปิดให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาใช้บริการด้วยเป้าหมายคือ ลดอัตราการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้คนป่วยน้อยที่สุด สอดคล้องกับประโยคที่ว่า “แก่ได้ แต่สุขภาพดี”

        ภายในโครงการแบ่งออกเป็นหลายโซน เช่น อาคารฝึกอบรม ที่ให้บริการการตรวจเช็คสุขภาพ กายภาพบำบัด ธาราบำบัด มีคอร์สการอบรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีโซนพื้นที่สวน ที่ผู้สูงอายุสามารถมาเดินออกกำลังกาย หรือพักผ่อน มีศูนย์อาหารที่เน้นโภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ที่นี่จึงเป็นพื้นที่รวมองค์ความรู้ที่คาดว่าจะช่วยย้อนวัย และยืดวัยให้แก่ผู้สูงอายุราว 60,000 คนต่อปี ส่งเสริมให้สังคมผู้สูงวัยในอนาคตให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

        สำหรับ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย” ก่อตั้งขึ้น ณ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ช่วยลดการเดินทางเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในเมืองใหญ่ได้ในอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำจากการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาโรคในท้องถิ่น นำไปสู่องค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ได้ในอนาคต

       ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยโครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ประกอบด้วยอาคารขนาด 4 ชั้น จำนวน 4 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 200 เตียง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคเฉพาะทางในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริการสุขภาพทางเลือกใหม่ และมุ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 300 ล้านบาท

       การจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพฤฒผู้สูงอายุ” และ “ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย” ขึ้นนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม เพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนในอนาคต


ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ


ศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย