ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม "สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 5

14 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม "สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 5 : สล่าน่อยแป๋งบ้านก๋างสวน" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ที่มีความสนใจด้านการออกแบบและวิชาชีพสถาปนิก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 5 วัน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
แกลลอรี่