รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

1 สิงหาคม 2562

กองกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง E010135 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,250 บาท สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
3. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
5. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
ทางสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี
7. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถใช้ชุดโปรแกรมทางด้าน Microsoft Office และนำมาประยุกต์กับการใช้งานได้
8. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
9. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
10. มีจิตบริการที่ดี และมีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย http://general.oop.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือส่ง
ใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง e-Mail: gen-div@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันพฤหัสบดีที่
15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. ใบประกาศนียบัตรต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. เอกสารทะเบียนบ้านต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ


ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถดูที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย http://general.oop.cmu.ac.th


จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

1. สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกนำเสนอผลงาน หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ในรูปแบบของ
Power Point รวมทั้งส่งรูปเล่มผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ โดยให้ส่งรูปเล่มผลงานภายในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง
และเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมนำเสนอผลงาน ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
2. ทดสอบการวัดทัศนคติ (Attitude Test) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปทดสอบ
การวัดทัศนคติ (Attitude Test) ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทดสอบ คนละ 200 บาท
3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมสอบสัมภาษณ์
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับแรก และลำดับต่อไปตามลำดับคะแนน ทั้งนี้หากคะแนนจากผลการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ
เป็นที่สิ้นสุด


ฉ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ณ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย http://general.oop.cmu.ac.th


 

ข้อมูลโดย : http://general.oop.cmu.ac.th/job190801-1/
แกลลอรี่