พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

9 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบูลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และคณะฯ ในโอกาสร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร สร้างเสริมความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเทคนิคการแพทย์ สร้างเสริมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพและสร้างเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคนิคการแพทย์ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้การศึกษาต่อเนื่องการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การวิจัย และการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
 
แกลลอรี่