ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ College of Biomedical Science, Kangwon National University

10 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดีฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ รองคณบดี และอาจารย์ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร เข้าพบ Prof. Kim, Jin Chul อาจารย์ประจำ College of Biomedical Science, Kangwon National University เพื่อศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ College of Biomedical Science, Kangwon National University รวมถึงรับฟังและร่วมวิพากษ์การนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้ง ได้หารือในประเด็นความร่วมมือระดับคณะ ระหว่างวิทยาลัยฯ และ College of Biomedical Science, Kangwon National University ในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเสริมศักยภาพด้านศึกษาและงานวิจัยระดับนานาชาติในอนาคต
แกลลอรี่