เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาและการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์

25 กันยายน 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาและการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Extension and Storytelling)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และเกิดแนวคิดในการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเพิ่มเสน่ห์และช่วยสร้างตรายี่ห้อหรือสร้างแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น การอบรมฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2-304 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร 
แกลลอรี่