กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการสร้างโอกาสจากปัญหาท้องถิ่น : ด้านการผลิตจากการเกษตรและประมง”

30 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการสร้างโอกาสจากปัญหาท้องถิ่น : ด้านการผลิตจากการเกษตรและประมง” ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1-201 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
.
การจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาด้านการเกษตรและประมง สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาและสร้างโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนส่วนงานที่มีบทบาทและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรและประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 2) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และ 3) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่