นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. กวาด 3 รางวัลระดับนานาชาติ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา ปี 2021 ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน

13 ธันวาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ “Weaving Machine” ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ทีม Susu ประกอบด้วย นายเปรม เจดีย์ถา, Ms. Silin Zhang, Mr. Bolun Liang นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ หลักสูตรนานาชาติ (IDEA) นางสาวธมลวรรณ ขวัญดี และนางสาวชนินาถ เทพี นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม โดยมีผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กวาด 3 รางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัลที่ 1 Competition Champion, รางวัลที่ 2 ด้าน Comprehensive expression และ รางวัลที่ 3 ด้าน The Best Creativity ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2021 Guangdong-Hong Kong-Macau Great Bay Area -Association of Southeast Asian Nations International Colleges Design & Construction Competition ใน Theme “Originated from Traditional Techniques and Arts” ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564

การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ฯ จัดขึ้นโดย School of Architecture of South China University of Technology และ Guangzhou Nansha Bird Park ร่วมจัดกับหลากหลายหน่วยงานในประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์การออกแบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 17 ทีม จากประเทศจีน เมืองกวางโจว เมืองปักกิ่ง ฮ่องกง มาเก๊า ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลงานของทั้ง 17 ทีมได้ถูกสร้างจริงและจัดแสดงอยู่ ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน

VDO นำเสนอผลงานของทีม Susu: https://youtu.be/iSkClKkuUBI

แกลลอรี่