ผู้แทนคณะผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มช. 2565

31 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ดังนี้

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2564 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มช.
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564 ประเภทนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โล่ประกาศเกียรติคุณตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 ได่แก่ นางสาวชลลดา อุตสาคต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลิน เหล่าศิริถาวร จากงานวิจัยเรื่อง “การลดของเสียในกระบวนการประกอบแผงวงจรพิมพ์โดยใช้เทคนิคซิกส์มา”
โดยมีอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธานในพิธีเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพเพิ่มเติม>>> https://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1739
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=27628