การประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน บริษัท Chiangmai Innovation Incubation Center (CMIIC) ซึ่งมี MOU กับคณะฯ ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

25 พฤษภาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 งานบริหารงานวิจัย โดย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ได้หารือร่วมกับ CMIIC โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ ในการนำผลงานวิจัยชุดโครงการอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีคณาจารย์เจ้าของผลงานวิจัยร่วมนำเสนอผลงานประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์งานวิจัยข้าวผสมพร้อมรับประทาน (ข้าวหอมนิล ข้าวหอมนิล และข้าวก่ำดอยสะเก็ด) โดยรศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง ผลิตภัณฑ์งานวิจัยกล้วยบวชี สละลอยแก้ว ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทผ่านการฆ่าเชื้อ รวมถึง ผลไม้แช่เย็นเจลลี่ผลไม้ เช่น มะม่วง และองุ่น โดย ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก ผลิตภัณฑ์งานวิจัยเจลกระเพาะปลาและบะหมี่ไข่อบแป้งโปรตีนสูง โดย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ทั้งนี้ ทาง CMIIC ให้ความสนใจที่จะหาผู้ประกอบการมาซื้อผลงานดังกล่าว เพื่อไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป
แกลลอรี่