ร่วมต้อนรับคณะทูตยุโรปและนำเสนอผลงานในการประชุมกลุ่มย่อย Europe and Chiang Mai Connect 2020

7 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พร้อมผู้บริหารและอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมยุโรปคุณศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ ผู้นำคณะทูตยุโรป 18 ประเทศมาประชุม “Europe and Chiang Mai Connect 2020” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนากลไกความร่วมมือและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆในสหภาพยุโรป


ในการนี้ ผศ. ดร. สุฐพัศ คำไทย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ “Bio-plastic: Influence a better future” และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับกลุ่มประเทศยุโรป

แกลลอรี่