คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)

6 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์

มาแล้ว ตามคำเรียกร้อง!!
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคพิเศษ)
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เป้าหมายในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่ละปีเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทย หลักสูตรนี้ได้การรับรองจากสภาการพยาบาล โดยผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะสามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากอันตรายต่าง ๆ สามารถติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการแสดงของโรค รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ในการตรวจรักษาพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้
.
เปิดระบบรับสมัคร 11 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ปิดระบบรับสมัคร 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
.
ระยะเวลาของการเรียน หลักสูตรละ 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
*ภาคทฤษฎี* เรียนทุกวันพุธ-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*ภาคปฏิบัติ* ตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่าย และ ดึก ณ โรงพยาบาล และ แหล่งฝึกต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่
.
สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 66,000 บาท
.
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร ประกาศรับสมัคร และ สมัครออนไลน์ ได้ที่  https://mis.nurse.cmu.ac.th/pn/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-935025 ต่อ 11 (วันและเวลาราชการ)

แกลลอรี่