การอบรม CMU- MICRO MBA สำหรับผู้บริหาร TESCO LOTUS (ภาคเหนือ) 2019

16 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MIC) จัดอบรมหลักสูตร CMU- MICRO MBA สำหรับผู้บริหาร TESCO LOTUS (ภาคเหนือ) 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านค้าปลีก เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องและสามารถสนับสนุนเป้าหมายและภาพลักษณ์ขององค์การ และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้าร่วมอบรมและระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันเอง ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร Tesco Lotus ตำแหน่ง Store Manager ในเขตภาคเหนือ จำนวน 32 คน อบรมระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2562 กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเปิดการอบรมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี และคุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก TESCO LOTUS วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 2503 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่