สหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

2 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

สหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ตามกำหนดดังนี้
.
การรับสมัคร
ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563
.
สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 5 – 10 มกราคม 2564
(ติดตามประกาศที่แขนงวิชา)
.
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
26 มกราคม 2564
.
วันรายงานตัว วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

 
แกลลอรี่