นร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี

7 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล รองคณบดีด้านบริหารและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับฟังข้อมูลด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี พร้อมกันนี้ได้ทดลองใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี AR VR Metaverse ของคณะฯ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล และเยี่ยมชมหน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่