ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565-2566

4 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 อนุมัติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
.
โดยจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่