มช. คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ “CHIEF INNOVATION OFFICER” ด้วยพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร

17 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานทางด้านนวัตกรรมในแต่ละองค์กร ก่อเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม”

ในการนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) เพื่อเป็นแผนกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายสำหรับขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคม ทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย

พร้อมกันนี้ ได้ปักธงเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovation University) นับเป็นโจทย์ท้าทายที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการผนวกความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเป็นที่พึ่งให้แก่ชุมชนได้
แกลลอรี่