ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (National Institute of Education (NIE), Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 5 คน นำโดย Assoc.Prof.Dr.QUEK Choon Lang Gwendoline, Head of the Learning Sciences and Technologies Academic Group ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ICT, E-Learning และ MOOCs ร่วมกับคณาจารย์คณะ พร้อมทั้งพบปะนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่