ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023

7 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ณ Chongbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หมดเขตการรับสมัครจนถึงวันที่ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EltnqFwFKLxKpJn-HGd5R1QBgiuT_sl_BeqdwIia8IQ6EQ?e=W8FM6E