การประชุม Curricular Intervention and Design Workshops

27 กุมภาพันธ์ 2563

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภูมิภาคและสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบัน International Institute for Asian Studies (IIAS) เมือง Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาร่างโครงการ Humanities across Borders (HaB): Asia and African in the World Phase 2.0 เพื่อเสนอรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ ณ โรงแรมคีรีธารา บูติค รีสอร์ท

โครงการ Humanities across Borders: Asia and Africa in the World (Hab) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Mellon Foundation, New York ภายใต้การประสานงานหลักจาก สถาบัน International Institute for Asian Studies (IIAS) มีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการมาจากหลายหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย (เช่น ไทย เมียนมา ไต้หวัน อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี) แอฟริกา (เช่น การ์นา ซีเนกัล บูร์กินาฟาโซ แทนซาเนีย) ยุโรป (เช่น เนเธอร์แลนด์) และอเมริกา (เช่น อเมริกา แคนาดา เม็กซิโก) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวการจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอน สำหรับองค์ความรู้ที่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับการยอมรับ รวมถึงองค์ความรู้ที่มาจากแหล่งชุมชน (Community-based Knowledge) และความรู้นอกระบบ นอกจากจะสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันที่เข้าร่วมโครงการแล้ว โครงการนี้ยังรวมเอากลุ่มนักวิชาการ และไม่ใช่นักวิชาการ (Academics and Non-academics) และกลุ่ม Civil Societies ของทั้งภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา ให้มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อหา “ความเชื่อมโยงเหนือพรมแดน (connect beyond border)”

ขณะนี้การดำเนินโครงการ HaB ใน Phase 1 กำลังจะหมดลง เครือข่ายสถาบันในโครงการ HaB จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันพัฒนาร่างโครงการ HaB Phase 2.0 ซึ่งเป็นระยะการทำการที่มุ่งนำสิ่งที่ได้จาก Phase 1 มาพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น การหารือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกสำหรับการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และนักวิจัยในฐานะผู้ดำเนินการวิจัย และส่วนที่สองเป็นการประชุมกลุ่มผู้บริหาร/ผู้แทนสถาบันต่าง ๆ ในฐานะผู้ที่สามารถให้คำแนะนำในการวางนโยบายที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ RCSD และ CESD และ ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ CESD เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือ

และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับกลุ่มผู้บริหาร/ผู้แทนสถาบันจากแถบแอฟริกา ได้แก่ Gaston Berger University ประเทศซีเนกัล University of Ghana ประเทศการ์น่า Institute des Sciences des Societes ประเทศบูร์กินาฟาโซ University of Dar es Salaam ประเทศแทนซาเนีย และผู้แทนจาก Madras Insitute of Development Studies ประเทศอินเดีย นำโดย Dr. Philippe Peycam ผู้อำนวยการ IIAS พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ และ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ RCSD และ CESD โดยได้มีการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา CMU Presidential Scholarships และทุนจาก Thailand International Postgraduate Program (TIPP) สำหรับนักศึกษา/บุคลากรจากทั่วโลก ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่