นักวิจัย มช. ได้รับทุน Georg Foster fellowship ของ Alexander von Humboldt Foundation 1 ปี ณ ประเทศเยอรมนี

15 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             ดร.กนกวรรณ คิวฝอ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ในโครงการ CMU Presidential Scholarship ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มวิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมบนความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับทุน Georg Foster fellowship ของมูลนิธิ Alexander von Humboldt เพื่อไปทำวิจัยเกี่ยวกับการตรวจวัดโอโซนในบรรยากาศ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสภาวะโลกร้อน ณ Institute of Environmental Technology Environmental Chemistry and Air Research แห่ง Technical University of Berlin ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
แกลลอรี่