2 คณะ มช. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562

5 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประกาศรายชื่อองค์กรไทยคุณภาพ ทั้งองค์กรรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการในภาคการศึกษา การสาธารณสุข การบริการ และภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) โดยมี ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวรายงาน และ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากทั้ง 2 คณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำหรับพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก (World Class) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนผลิตภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจและองค์กร เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายมุ่งมองไปยังอนาคต บนพื้นฐานของมุมมองในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อีกทั้งเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้รับการนำไปใช้เป็นกรอบการพัฒนารางวัลคุณภาพอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ หรือ Hospital Accreditation : HA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ Public Sector Management Quality Award : PMQA เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือ State Enterprise Performance Appraisal : SEPA เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ Office of the Basic Education Commission Quality Award: OBECQA ตลอดจนภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx และรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ดังนั้นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการดำเนินงานและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระดับผลิตภาพที่ดีขึ้นขององค์กร เกิดเป็นวัฒนธรรมการบูรณาการกระบวนการทำงานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ต่อไป


ข้อมูลโดย : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26309 และคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
แกลลอรี่